Reglementen

1.Lidmaatschap, huur en borgsommen

Voordat u een tuin kunt huren moet u eerst lid worden van onze tuinvereniging.
Wilt u samen met iemand anders een tuin dan moet u beide lid worden.
Naast de contributie van het lidmaatschap betaalt u ook een borgsom voor het stuk land waar u uw tuin op kunt inrichten, een borgsom voor de sleutel van het toegangshek, een waarborgsom en (indien gewenst) een bedrag voor het gebruik van de freesmachine. Een mede-tuinder kan een 2e sleutel krijgen tegen betaling van de borgsom. Contributie, huur, borgsommen etc. moeten vooraf betaald worden. Prijzen worden jaarlijks aangepast, kijk voor actuele informatie op www.vtvwarmenhuizen.nl
Lidmaatschap en huur gelden voor de duur van 1 jaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december.
Wordt u na mei lid dat wordt de huurprijs naar rato verlaagd.
De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

2. Toegangspoort en terreinregels

Met de sleutel kunt u zowel de poort van het terrein openen als de enkele deur van het clubgebouw, waarin een wc aanwezig is.
Na verlaten van terrein of clubgebouw dient u poort of deur weer af te sluiten.
Kinderen en huisdieren zijn alleen toegestaan onder begeleiding. Honden dienen voorts aangelijnd te zijn en vastgezet op eigen tuin, om schade bij medetuinders te voorkomen.

3. Opzegging

Het lidmaatschap kan tot uiterlijk 15 december van ieder jaar schriftelijk of per mail worden opgezegd bij de penningmeester.
Pas als de sleutel is ingeleverd en de tuin volgens punt 4 is achtergelaten wordt de borg terugbetaald.

4. Oplevering na opzegging

De tuin moet schoon en zwart worden opgeleverd. Doet u dit niet dan wordt de borgsom ingehouden en worden eventuele opruimkosten in rekening gebracht.

5. Schade

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de eigendommen van de leden, daar bent u zelf aansprakelijk voor.
Pas als de sleutel is ingeleverd en de tuin volgens punt 4 is achtergelaten wordt de borg terugbetaald. Het betreden van het terrein door uzelf en door niet-leden is op eigen risico. Ook het gebruik van machines van de vereniging is op eigen risico. Schade toegebracht aan verenigingseigendommen dient direct aan het bestuur te worden gemeld.

6. Inrichting van de tuin

Het staat u vrij uw tuin in te richten naar eigen inzicht, rekening houdend met de belangen van natuur en milieu en rekening houdend met de volgende regels.
- Tuinhuisjes zijn niet toegestaan.
- Hoogstamfruit of bomen mogen niet op de tuin geplant worden. Halfstam en laagstambomen wel, mits die niet hoger worden dan 2 meter.
- Struiken als aalbes, braam of framboos mogen wel, mits die minimaal 1 meter van de erfafscheiding geplant worden. Overhangende takken moeten worden verwijderd.
- Het kweken van gladiolen is verboden, omdat dit smetstofdragers zijn waarvan diverse bonensoorten hinder kunnen hebben.

6.1 Aardappelen

Het telen van aardappelen is alleen toegestaan met inachtneming van de volgende regels.
a. Per jaar mag hiervoor maximaal 1/3 van de tuin gebruikt worden.
Na dat jaar mag op het betreffende stuk de volgende 2 jaar geen aardappelteelt plaatsvinden.
b. Het deel waarop u aardappelen mag verbouwen wordt jaarlijks vermeld op de website.
c. Er mag uitsluitend NAK-gekeurd pootgoed worden gebruikt.
d. Volgens de wet A.I.D. moeten ieder jaar alle geteelde aardappelen er uit gehaald worden.
e. Bij constatering van aardappelziekte bent u verplicht dit zo snel mogelijk te melden bij het bestuur en ook uw medetuinders in te lichten.
Vervolgens volgt u de aanwijzingen van het bestuur op omtrent verwijdering. Besmette gewassen mogen niet op het terrein gedeponeerd of verbrand worden, maar dient u mee naar huis te nemen.

6.2 Wisselteelt

Naast genoemde verplichte wisselteelt bij aardappelen raadt het bestuur aan voor alle eenjarige gewassen wisselteelt toe te passen, om ziektes te beperken. Ingeval van een hinderlijke besmetting zal het bestuur aan de betrokken tuinder(s) met onmiddellijke ingang een rooiplicht opleggen.

7. Verplichtingen qua tuinieren

Elke tuinder is verplicht:
a. het tuinnummer goed zichtbaar te laten zijn
b. de kanten van de tuin regelmatig schuin af te steken en kort te houden tot 5 cm buiten de afscheidings-paaltjes, om beschadiging aan de maaimachine van de vereniging te voorkomen.
c. met inzaaien of planten 25 cm binnen de afscheiding te blijven, om te voorkomen dat gewassen buiten de eigen tuin, op de paden of bij de buurman terecht komen.
d. De tuin vrij te houden van onkruid. Bij het niet naleven hiervan geeft het bestuur een waarschuwing en een datum waarop alles in orde moet zijn. Wordt er daarna geen verbetering gezien dan wordt het lidmaatschap schriftelijk opgezegd en de borg ingehouden.
e. Het bestuur te informeren wanneer hij of zij door enige reden gedurende langere tijd niet in staat is de tuin te onderhouden.

8. Gebruik tuingereedschap

Ieder lid heeft het recht gebruik te maken van de kruiwagens die door de vereniging voor algemeen gebruik zijn aangeschaft, mits die na gebruik weer op hun plek worden teruggezet. De vereniging beschikt over een eigen frees die tegen betaling gebruikt kan worden, alleen op de volkstuin, dus niet buiten het terrein. De voorzitter beheert de waterpomp, om in tijden van droogte uw tuin te besproeien.

9. Bemesting --- Gif --- en grondbewerking

Om de structuur van de grond te verbeteren en te beschermen adviseren wij alleen organische mest gebruiken. Alle bestrijdingsmiddelen die verboden zijn in het openbaar groen zijn ook op de volkstuin verboden.
Vooruitlopend op een algemeen verbod van het gebruik van Round-up in 2018 is het middel verboden voor gebruik op de volkstuinen.
Naar een alternatief wordt nog gezocht… dit leest u hier.
In het algemeen geldt: spuit niet te kwistig met vergif en houdt het buiten bereik van al wat leeft, denk om het milieu en gebruik je gezonde verstand. Schade aan het oppervlaktewater die veroorzaakt is door het gebruik van giftig materiaal wordt op uzelf verhaald.

10. Afval

- Organisch afval dient op eigen tuin gecomposteerd te worden of meegenomen worden naar huis, en niet op de paden, aan de waterkant of in het water gedeponeerd te worden. Hou er bij het composteren rekening mee dat er geen overlast, stank of ongedierte uit voortkomt.
- Glasafval (uitsluitend plat glas) kan worden gedeponeerd in de glascontainer op het terrein.
- Overig afval moet mee naar huis genomen worden.
- Verbranden van afval is verboden.

11. Kas, broeikas of platte bak

Voor het plaatsen van een kas of broeikas moet vooraf schriftelijke/per email toestemming worden gevraagd aan het bestuur.
Nadat toestemming is verleend kan kas of broeikas alleen geplaatst worden volgens de daarvoor geldende regels van de vereniging, en volgens de omgevingsvergunning van de gemeente. Zie hiervoor de aanwijzingen op www.vtvwarmenhuizen.nl

12. Het is verboden:

a. met auto, aanhangwagen, trekker etc. op het terrein te komen, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur.
b. Ongevraagd en/of zonder toestemming de tuin van een ander te betreden. Als u groente is toegezegd door een andere tuinder, wacht dan tot die zelf aanwezig is, of zorg voor een schriftelijke/per email verklaring van betreffende tuinder aan het bestuur.
c. Afval buiten de eigen tuin te deponeren in bosschages of sloten.
d. Buiten het eigen perceel materiaal op te slaan of andere voorzieningen te treffen .
e. (klein)vee zoals kippen en konijnen te houden.
f. Open vuur te stoken, waaronder in vuurkorven.
g. De tuin als opslagplaats te gebruiken.

13. Algemeen

Om het tuincomplex waar we met z’n allen gebruik van maken in goede staat te houden kan op ieder van u een beroep worden gedaan om werkzaamheden te verrichten voor het algemeen belang, zoals schilderen, schoonmaken, opruimen en dergelijke. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht de tuinen te betreden en te inspecteren. In geval van onenigheid over regels heeft het bestuur altijd het laatste woord.

Juni 2013