Kassen op de volkstuin
Helaas kunnen er niet op alle percelen kassen geplaatst worden.
We houden een lijst bij van onze volkstuinders die hebben aangegeven,
graag een stuk grond willen waar een kas op mag, of waar al kas op staat.
U kunt zich aanmelden voor een perceel waar een kas op mag!
Er zijn percelen waar na overleg met het bestuur een kas gezet mag worden.
Hiervoor is ook nog een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Voor de Natuurgenot kassen eigenaars:
Als u de kas aan een ander lid wilt verkopen dan is het niet gezegd dat dit lid automatisch het perceel krijgt toegewezen waarop die kas staat. De wachtlijst is hierbij leidend. Dus: wil een ander de kas kopen maar is hij of zij niet aan de beurt voor het perceel dan moet de kas verhuisd worden, als dat qua perceel mogelijk is.
Als een kassen eigenaar zijn kas wil verkopen, verzoekt het bestuur de lijst te volgen.
Voor informatie over de lijst.